Vu Lan

Vulan16

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu PL 2560 – DL 2016

Ban Biên Tập Website Chùa Linh Sơn  Kính chúc Chư Tôn Đức

Pháp thể khinh an, Tuệ đăng thường chiếu. Phật sự viên thành”.

Kính chúc Quý Phật tử “An khang thường lạc, Tinh tấn tu học, Phật sự chuyên cần”.

VuLan 2

BBT Website chualinhson.org